Classter: Imperator Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius Augustus

Мартинци, Срем
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
КЛАСТЕР
Imperator Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius Augustus
(СРЕМСКИ АГРО КЛАСТЕР)
-Trajan Decius-

Повезивање образовања, науке и производње је неопходан услов привредног развоја. Подстицање иновативних процеса, освајање нових технологија, отварање нових радних места, изласка на нова тржишта нема без подршке институција. А модел који заговара модерна економија ради ефикасног повећања конкурентности предузећа и који је широко прихваћен у развијеним земљама, јесте свакако модел удруживања у КЛАСТЕРЕ.
Кластер представља удружење малих и средњих произвођача и предузећа, који обезбеђује бригу о њима. Чланови могу да задрже своје предности, али удруженим снагама заједно имаће више ресурса, учиће једни од других и савладаће професионалне бизнис вештине.

Кластери се оснивају по неком територијалном принципу. Такође један од битних разлога за њихово оснивање је да се пре свега запосли незапослена радна снага по тим регионима. Он поспешује слободне зоне Србије.

Кластер је скуп географски блиских предузећа, специјализованих добављача, давалаца услуга сродних индустрија и са њима потребних установа које су потребне да би кластер био формиран. То су универзитети, развојне агенције, локална самоуправа и удружења која се надмећу али и сарађују. Кластер је облик удруживања који помаже да се тржишта чланова кластера прошире, да се повећа продуктивност, стимулише учење и побољша дугорочна позиција на тржишту. Кластер повезују заједнички интереси и потребе на подручју набавке, продаје специјализованих услуга (производа), радне снаге и других ресурса.
Пример (извоз):
Познато је да је развијање извоза веома тешко за мала и средња предузећа. Удруживањем у кластер, имали би више да понуде и тако би били интересантнији за велике компаније.

Улога кластера је да се подигне ниво економске активности, да се упосли што већи број запослених и да се мала и средња привредна друштва препознају у кластерима.

Зашто у кластерима?
Због тога да би кроз кластере могли да конкуришу како великим компанијама (средњим и великим), како домаћим тако и страним. А са друге стране да могу да буду конкурентни на домаћем и страном тржишту, управо кроз овакав вид организовања.
Кластери покрећу иновације, продуктивност и конкурентност кроз заједничку сарадњу и синергију привредних субјеката, истраживачких институција и државне управе.

Кластер је једно удружење, било да је по вертикалном или хоризонталном принципу, где члaнови групишу своје интелектуалне способности, финансијске снаге и иновативне способности.

Кластер је значајан због тога што представља организацију оних који су спремни и способни за живот. Кластерска организација јесте организација здравих, кластерска организација јесте организација оних који имају амбиција у односу на данашњицу или сутрашњицу.

Јавни сектор је један од три кључна стуба развоја система кластера, односно екосистема кластера. Тако да само у синергији јавног сектора са привредним субјектима и образовним сектором можемо постићи развој малих и средњих предузећа, пораст нивоа конкурентности истих, пораст нивоа запослености као и нивоа инвестиција. Односно остваривање система одрживог економског привредног развоја, нарочито локалног привредног развоја.

Кластер своје чланице упућује у:

-ПРОСТОРНИ ПЛАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
-РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН
-ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
-УРБАНИСТИЧКЕ ПРОЈЕКТЕ

Такође их учи и показује начине:

-КАКО ЛАКШЕ ДОЋИ ДО НЕКИХ СРЕДСТАВА (ЕУ)
-КАКО ЛАКШЕ НАСТУПИТИ НА ТРЖИШТУ
-КАКО ПРЕВАЗИЋИ (АДМИНИСТРАТИВНЕ) ПРЕПРЕКЕ У ПОСЛОВАЊУ ...

-->трећи принцип малих и микро предузећа

Концентрација и рад кластера "Трајан Деције" би били усмерени на:

-ОБРАЗОВАЊЕ
-КУЛТУРУ
-СПОРТ И ОМЛАДИНУ
-ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
-БЕЗБЕДНОСТ
-САОБРАЋАЈ
-АГРОИНДУСТРИЈУ
-ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ
-САРАДЊУ СА ДРУГИМ РЕГИОНАЛНИМ КЛАСТЕРИМА
-УКЉУЧИВАЊЕ У РАЗНЕ ПРОЈЕКТЕ
-ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЛАСТЕРА НА ПРОМОТИВНИМ МЕСТИМА И САЈМОВИМА
-ПРЕДСТАВЉАЊЕ МАЊИХ ФИРМИ КОЈЕ НЕМАЈУ МОГУЋНОСТ ДА СЕ ПОЈАВЕ НА РАЗНИМ СКУПОВИМА
-ПОБОЉШАЊЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА
-САРАДЊА СА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈЕ ДИРЕКТНО УТИЧУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ САМИХ ПРОЈЕКАТА

Процес јавних набавки код нас је такав да га сама фирма тешко може задовољити. Уколико се фирме удруже у кластер што и јесте сврха кластера, сви услови могу бити задовољени. Тако кластер може бити спреман и може учествовати на свим тендерима и за све врсте пројеката.

Кластер "Tрајан Деције" је формиран како би представљао чланове из пољопривреде и агро делатности и осталих сродних делатности везаних за агро бизнис. Основна намена кластера је повезивање и упознавање чланова са тенденцијама у пољопривреди. Упознавање са савременим тенденцијама пољопривреде, такође доста тога би се улагало у праћење и иновације у пољопривреди и агро свету. У чему би чланице кластера активно учествовале. Велика помоћ и подршка би дошла укључивањем пољопривредног факултета. Велика пажња би такође била усмерена и на обуку кадрова за рад са софтверима. Чланице кластера би организовано одлазиле на сајмове, где се приказују могућности које кластери могу да пруже у том тренутку. Наступ кластера на сајмовима није само продајног и класично промотивног карактера. Наступом на сајму кластер би требао да обавести све потенцијалне сараднике, инвеститоре и фирме које у будућности желе да унапреде своје пословање, да заједничким снагама утичемо и развијамо грану пољопривреде.

Кластери имају све важнију улогу у приступу иновацијама у пословању малих и средњих предузећа, могу бити кључни и стратешки чиниоци у циљу заједничког развоја привреде и позиционирања на страним тржиштима.
Практично, преко кластера постоји једна платформа која омогућава да српска предузећа имају приступ неким другим фондовима. Нама су као држави тренутно доступни само предприступни фондови који омогућавају земљи кандидату да се припреми за улазак у ЕУ. Али преко платформи као што су кластери, омогућава се да се уђе и у неке друге фондове и да се они користе. Али оно што је много важније то је успостављање пословних контаката и заједнички развој.

Агро кластер Деције тежи:
-Умрежавање предузећа и компанија у Србији, и научно-истраживачких институција;
-Промовисање својих чланица у иностранству
-Промоција Срема и Србије као доброг места за инвестирање и долазак страних компанија које се налазе у агро сектору,
-Учествовање на разним бизнис митинзима где би се представљале своје чланице
-Учествовање на сајмовима
-Организовање тренинга и обука за своје чланице
истраживању онога што стварно имамо од аграра у Срему
-Истраживање и представљање шта то научно-истраживачке и развојне институције у Србији могу да понуде пољопривредној индустрији
-Умрежавање са банкама и писање прихватљивих бизнис планова за банке
-Трансвер знања и технологија из других развијених земаља ка Србији
-Истраживање тржишта
-Стварање могућности за одрживо запослење побољшавањем продуктивности и приступа тржишту за мале и средње произвођаче и др.

Кластер "Трајан Деције" за циљ има умрежавање и потписивање спорозума о сарадњи који подразумева заједничке наступе на трећим тржиштима али и на сајмовима.
Агро кластер "Трајан Деције" би окупљао чланице сремског аграра, које се баве пољопривредом и развојем аграра. Своју производњу би базирали на прављење финалног производа. Кроз кластер се може много боље и лакше остварити заједнички интерес посебно ако се ради о малим фирмама које заиста тешко могу на разини владе или министарства нешто остварити појединачно, али удружени у кластер су сигурно много јачи у наступу.

Кластери много доприносе повећању продуктивности односно ефикасности предузећа која су чланице кластера. Кластери значајно подижу иновативну активност својих чланица што се повратно одражава на њихову ефикасност и коначно доприносе оснивању нових предузећа.
Чланице кластера могу добити јефтиније и квалитетније импуте за своју производњу. Трошкови прикупљања информација су далеко мањи захваљујући блискости и учесталој сарадњи између чланица, што има бројне позитивне ефекте:
Смањује трансакционе трошкове,
Трошкови транспорта су мањи.
Чланице у кластеру остварују различите бенефите кроз сарадњу јавних институција и образовних институција.
Чланови Сремског агро кластера би требали бити:
-удружења
-научне институције
-образовне установе
-спортски клубови
-примарни произвођачи
-прерађивачи
-трговци
-дистрибутери производа
-локална пољопривредна газдинства
-задруге
-микро и мала предузећа
-предузетничке радње и
пословна удружења у Срему која раде у областима пољопривреде, откупа, складиштења, прераде, дистрибуције и извоза пољопривредних производа, као и еко и етно туризма.

Један од циљева је да се представници малих породичних газдинстава као и фармери подстакну на размишљање о предузетништву и о вишем степену производње и о удруживању својих потреба и захтева према привреди и доносиоцима одлука.
Агро кластер Срема јесте једна нова развојна шанса за пољопривредне произвођаче. Кластер има за циљ да подигне капацитете наших пољопривредних произвођача, да им помогне у оквиру производње, прераде и пласмана. Кластер би требао да омогући пољопривредним произвођачима да брендирају своје производе. Да заједничким удруживањем са осталим општинама имају количину за један озбиљан наступ на тржишту.

СТАРИ ЗАНАТИ
-ТРАДИЦИЈА-
Прерада хране
Агро туризам
Прерада воћа и поврћа (финални производ)
Прерада меса (месне прерађевине)
-БРЕНДИРАЊЕ-
ПИЈАЦА, ВАШАР
-ПРОДАЈА-
-ИЗВОЗ-

This profile has been viewed 255 times.
Classter: Imperator Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius Augustus

Please login to your MySALTO account to see the contact details of this organisation

Classter: Imperator Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius Augustus is

a Non-profit/Non-Governmental Organisation
based in Serbia (MARTINCI)
 • Serbia MARTINCI
focused on
 • Children
 • Entrepreneurship
 • History
 • Innovation
 • Leadership
 • Media and communication
 • Non-formal learning
 • Sports
 • Sustainable development
 • Urban/rural development
and interested in:
 • Youth Exchanges
 • Volunteering Activities (formerly EVS)
 • Training and Networking
 • Transnational Youth Initiatives
 • Strategic Partnerships
 • Meetings between young people and decision-makers
Classter: Imperator Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius Augustus in 160 characters:

Developing competitiveness through exports

Partner connections

Classter: Imperator Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius Augustus has no connections so far.

Short URL to this project:

http://otlas-org.salto-youth.net/18370

back to top